FUNDACJA REALIZUJE ZADANIE PUBLICZNE

wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

Zobacz projekt

Nasze działania


a) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
b) działalność charytatywna,
c) diagnoza, terapia i wspieranie dzieci, młodzieży i osób dorosłych z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym,
d) działanie i pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych ruchowo,
e) prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz rozwoju osób dorosłych,
f) wyrównywanie szans osób dorosłych na drodze do ich rozwoju intelektualnego, zawodowego i społecznego,
g) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
h) działalność na rzecz mniejszości narodowej
i) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
j) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
k) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultur
l) ekologia i ochrona zwierząt
m) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka
n) promocja i organizacja wolontariatu
o) działalność charytatywna

- organizowanie i prowadzenie warsztatów edukacyjnych i pycho edukacyjnych,
- organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń ogólnorozwojowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
- upowszechnienie wiedzy o przyczynach zaburzeń rozwojowych, niepełnosprawności, wiedzy o chorobach przede wszystkim tych spowodowanych zmianami cywilizacyjnymi i społecznymi oraz informacji o możliwościach i sposobach im zapobiegania,
- wspieranie rozwoju dzieci, rodzin oraz nauczycieli poprzez oddziaływanie poprawiające funkcjonowanie dziecka w środowisku szkolnym i rodzinnym.
- pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
- organizowanie kwest pieniężnych,
- organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą,
- pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych.
- ochronę i promocję zdrowia,
- prowadzenie i wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo i finansowo) projektów, programów, szkoleń, staży zawodowych, działalności dydaktycznej, programów naukowo – badawczych i własnych oraz we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi,
-wspieranie przedszkoli, szkół, placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych realizujących programy profilaktyczne, wychowawczo-resocjalizacyjne, socjo- i psychoterapeutyczne, rehabilitacyjne, pomoc społeczną i socjalną
- działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, opieki wychowawczej i pomocy społecznej,
- prowadzenie działań na rzecz osób starszych i samotnych,
- organizowanie i prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci i młodzieży wspomagających rozwój psychoruchowy,
- organizowanie obozów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, jak również zgrupowań terapeutycznych dla całych rodzin,
- organizowanie i finansowanie zakładów, ośrodków rehabilitacji, ośrodków terapeutycznych, klubu pacjenta,
- organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleń rodziców, kadry oświatowej i medycznej w zakresie zgodnym z celami statutowymi Fundacji,
- organizowanie festynów, festiwali i konkursów dla dzieci i młodzieży.
- organizowanie i prowadzenie warsztatów i terapii dla osób niepełnosprawnych,
- szkolenie i doskonalenie zawodowe osób niepełnosprawnych,
- wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi, jak i ich rodzinami,
- ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych,
- aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z upośledzeniem narządu ruchu,
- organizowanie festiwali, festynów, konkursów dla osób niepełnosprawnych.
- prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz rozwoju osób dorosłych,
-wspieranie rozwoju zawodowego członków Fundacji i innych osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w dziedzinach takich jak psychologia, psychoterapia, pedagogika oraz innych, ważnych z punktu widzenia działania Fundacji,
- kształcenie i doskonalenie zawodowe,
- organizacja procesu aktywizacji zawodowej i społecznej,
- prowadzenie coachingu i doradztwa zawodowego,
- negocjacje i mediacje,
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
- pośrednictwo i monitoring pracy,
- prowadzenie badań i analiz.
- współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji,
- współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,
- współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi nie wykluczając międzynarodowych,
- nadawanie znaku „Prawdziwy Przyjaciel Dzieci” oraz innych nagród i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej najbardziej zasłużonych we wspieraniu działalności Fundacji,
- współpracę z ośrodkami diagnozującymi i leczącymi dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

 

Projekty


FUNDACJA REALIZUJE ZADANIE PUBLICZNE
współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych przez Województwo Zachodniopomorskie

Tytuł zadania publicznego:
„Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby"

Fundacja w ramach projektu oferuje następujące formy wsparcia:
96 godzin warsztatu i indywidualnych spotkań (test)
108 godzin spotkań terapeutyczno – motywacyjnych wspomagających aktywność zawodową osób niepełnosprawnych
60 godzin wsparcia grupowego
48 godzin warsztatów “Metody i technik pamięci – trening pamięci i koncentracji”
48 godzin warsztatu “ABC działalności gospodarczej i prawa pracowniczego”
36 godzin szkolenia “Pokonywanie barier społeczno – zawodowych”
30 godzin warsztatu “Zarządzanie zmianą osobistą”
48 godzin warsztatu “Stres i radzenie sobie z emocjami”
24 godziny warsztatu “Autoprezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej”
24 godziny spotkań ze stylistą – wizażystą, kosmetyczką
72 godziny indywidualnych spotkań z fizjoterapeutą

Łącznie: 594 godzin wsparcia

Celem projektu jest: nabywanie, rozwijanie, podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób objętych wsparciem. Czas trwania projektu: czerwiec - grudzień 2015.

Beneficjenci: wsparciem objętych zostanie 36 osób niepełnosprawnych z terenu woj. zachodniopomorskiego legitymujących się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.
Telefon: 696 06 44 06
Mail: atrych@sapientia.pl

„Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby”

 

Artykuły

 

Dokumenty do pobrania:

 

Właśnie ralizujemy nasz pierwszy projekt!

 

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Aneta TrychPrezes Zarządu
Aneta Trych
tel. + 48 696 064 406
atrych@sapientia.pl

Elżbiety StelmachCzłonek Rady Nadzorczej
Elżbieta Stelmach
tel. + 48 502 520 502
estelmach@sapientia.pl

Członek Rady Nadzorczej
Agnieszka Sameluk
tel. + 48 503 398 997

FUNDACJA AKADEMIA ZDROWIA I BIZNESU

KRS: 0000528943, REGON: 321589040

O Fundacji

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zmianami), innych właściwych przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.

Prezes Zarządu Aneta Trych

Członek Rady Nadzorczej Elżbieta Stelmach, Agnieszka Sameluk

 

Siedziba fundacji:

Ul. Jagiellońska 85/6

70 – 437 Szczecin

Skontaktuj się

Zapraszamy do kontaktu mailowego!
Imię i Nazwisko
*Email:
*Wiadomość: